F-104 Starfighter

Feb. 1, 2008
Artwork by Zaur Eylanbekov